Thực hiện kế hoạch số 609/KH- PGDĐT ngày 13/9/2021 của Phòng GDĐT  Đại Từ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục cấp THCS năm học 2021- 2022;           ...